• Chaim Israeli

חוף הסלע

לאחר שרפי וולצר ידידי העיר לי ושאל למה לא רואים את הסלע בציור - חוף בת ים בחורף.

החלטתי שאכן מגיע לסלע מחוף בת ים איזושהי ג'סטה, - הנצחה.

וכך, בביקורי האחרון בחוף לאחר שחיית בוקר מהנה של סוף הקיץ חזרתי למכונית שלי בטיילת. בעליה שהיא תמיד קשה עלי עצרתי לנשום, הסתכלתי לאחור וראיתי זוג קשישים מטפס לאיתו אחרי, בחריקת שיניים ובנחישות לא רגילה. זו עליה ממש קשה.

צילמתי אותם ולאחר מספר ימים ציירתי זאת . היום העלתי את הציור לכאן - חוף הסלע -בת ים.


17 views1 comment

Recent Posts

See All